Hailong Ren, C. W. (Xiuxiu Ding, Xiaoge Chen , Feng Shi) (2012): Aryne cycloaddition with 3-oxidopyridinium species

Hailong Ren, C. W. (Xiuxiu Ding, Xiaoge Chen , Feng Shi) (2012). Aryne cycloaddition with 3-oxidopyridinium species. Org. Biomol. Chem. 10, 8975–8984.@article{chen2012, title={Aryne cycloaddition with 3-oxidopyridinium species}, author={Hailong Ren, Chunrui Wu, Xiuxiu Ding, Xiaoge Chen , Feng Shi}, year={2012}, journal={Org. Biomol. Chem. 10}, pages={8975--8984} }